Vastuullisuus

Vastuullisuutta kautta linjan

Vantti on sitoutunut vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuus on tärkeä osa arvojamme, toimintastrategiaamme ja jokapäiväistä työtämme yhtiön kaikilla tasoilla.

Ympäristövastuullisuus

Ympäristövastuullinen toiminta työpaikalla kuuluu kaikille, aivan kuten työturvallisuudesta huolehtiminen. Vantin johto on sitoutunut toimimaan ympäristövastuullisesti sekä ohjaamaan ja rohkaisemaan henkilöstöä tavoitteiden mukaisesti. Johdonmukaisella ympäristöviestinnällä saadaan ympäristötyö osaksi kaikkien vanttilaisten arkea.

Vantissa käytetään Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Ekokompassi on käytännönläheinen ja konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä ympäristöjärjestelmä, joka antaa työkalut järjestelmälliselle ympäristöjohtamiselle. Se sisältää tavoitteet ja toimenpiteet Vantin ympäristötyön kehittämiseksi.

Vantin ympäristötyötä ohjaa Vantaan kaupungin tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030. Tavoitetilaa kohti edetään Resurssiviisauden tiekartan kuudella kaistalla. Kaistojen teemat ovat Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, Hiilineutraali energia, Materiaalien elinkaari ja kiertotalous, Monimuotoinen luonto, Vastuullinen Vantaa sekä Hiilinielut ja kompensointi. Tiekartan toimenpiteet konkretisoituvat Vantaan kaupungin toimialojen toteutumissuunnitelmissa. Vantti on mukana toteuttamassa osaa toimenpiteistä yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa.

Ympäristölupauksemme

Ympäristön kannalta vastuulliset ratkaisut tulevat jäädäkseen.

Kannamme vastuumme siitä, miten Vantti vaikuttaa meitä ympäröivään maailmaan.

Teemme aina eettisiä ratkaisuja ympäristön suhteen.

Sosiaalinen vastuullisuus

Vantille sosiaalisen vastuun lähtökohta on varmistaa, että yhtiön toimipisteissä on hyvä työskennellä. Työpaikkakiusaamiseen on nollatoleranssi ja Vantti noudattaa syrjintäkieltoa henkilöstöhankinnassaan sekä kaikissa työntekijän työsuhteen eri vaiheissa.

Vantti edistää työntekijöidensä osallisuutta, työturvallisuutta ja työhyvinvointia esimerkiksi huolellisella perehdyttämisellä ja tiiviillä yhteydenpidolla esihenkilöiden ja alaisten välillä. Lisäksi Vantti ylläpitää ja kehittää työntekijöidensä osaamista ja toimintakykyä erilaisin koulutuksin. Näin Vantissa ennaltaehkäistään työttömyyden tai työkyvyttömyyden uhkaa.

Vantti noudattaa täsmällisesti ja tinkimättömästi työlainsäädäntöä ja Vanttia sitovaa Avainta ry:n työehtosopimusta. Pakko- ja lapsityövoima ovat jyrkästi vastaan Vantin arvoja. Vantti edellyttää myös alihankkijoidensa toiminnalta edellä mainittujen arvojen ja lakien noudattamista. Emme esimerkiksi hyväksy lapsityövoiman käyttöä raaka-aineidemme kasvatuksessa tai tuotantoketjussa. Vantti osallistuu omistajansa Vantaan kaupungin tukemiseen Reilun kaupan kaupunkina ja elintarvikkeiden tukkusopimuksissa on kilpailutettu Reilun kaupan tuotteita.

Vantille sosiaalinen vastuullisuus merkitsee myös laajempaa yhteiskunnallista perspektiiviä. Vantti pyrkii toiminnassaan edistämään ihmisten osallisuuden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen edistämistä sekä eriarvoistumisen ehkäisyä. Vantin palvelusopimukset takaavat töitä työntekijöilleen useammaksi vuodeksi kerrallaan.

Tämän lisäksi Vantti tukee Vantaan kaupunkia työllisyyden edistämisessä ja sosiaalisen eheyden tukemisessa tekemällä yhteistyötä kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Vantti toteuttaa työllistämisvelvoitteensa tarjoamalla työnteon ja työllistymisen mahdollisuuksia ateria- ja puhtauspalveluissa yhteensä 20:lle henkilölle jokaisena kuluvan sopimuskauden kalenterivuotena.

Taloudellinen vastuullisuus

Vantti toimii voittoa tavoittelemattomana osakeyhtiönä osana Vantaan kaupunkikonsernia ja on täten sitoutunut noudattamaan konserniohjauksen määrittämiä toimintatapoja. Vantilla on velvoite noudattaa esimerkiksi hankintalakia ja tilaajavastuulakia. Taloudellista vastuutaan Vantti toteuttaa muun muassa vertaamalla kilpailukykyään muihin alan toimijoihin ja tehostamalla toimintaansa.

Vantti ylläpitää keskinäiseen luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria, jossa ei hyväksytä lahjontaa tai muuta epäasiallista tai laitonta vaikuttamista. Vantti torjuu harmaata taloutta noudattamalla hyvää liiketoimintatapaa ja erilaisia säännöksiä ja ohjeita. Vantti edellyttää myös sopimuskumppaneiltaan lainmukaisten velvoitteidensa täyttämistä. Ennen sopimusten solmimista Vantti vaatii kumppaneiltaan tarvittavat tiedot ja todistukset, joilla se voi varmistua vastuullisesta yhteistyöstä.

Vantin sopimuskumppaneiltaan vaatimia dokumentteja ovat muun muassa selvitys ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkinnästä, kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta, todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

Vantti kehittää toimintaansa suunnitelmallisesti, jotta se voi tarjota kustannustehokkaita palveluja toimialoille myös tulevaisuudessa.