Vantin hallitus kokoontui ennen kesätaukoa

Uuden Hyvää hallinto- ja johtamistapaa käsittelevän ohjeistuksen mukaisesti myös Vantin hallitus julkistaa kokouksissa käsittelemiään asioita. Hallituksen kokouksessa esillä olleista asioista ja näistä asioista laadittu yhteenveto jaetaan Vantin henkilöstölle intraan sekä Vantin verkkosivuille.

Hallituksen kokouksessa käytiin läpi yhtiön kesäkuun henkilöstötunnuslukuja ja taloudellista tulosta sekä toimintasuunnitelman toteutumista toisen kvartaalin osalta.Toimitusjohtaja kertoi yhtiön liikevaihdon laskusta ja sen vaikutuksista tulokseen. Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiö on pystynyt pitämään tuloksen vakaana ja sopeuttamistoimenpiteiltä on vältytty.

Keväällä alkanut positiivinen kehitys sairauspoissaolojen vähenemisessä jatkuu edelleen, mutta työpaikoilla tapahtuneiden tapaturmien määrä on ollut lievässä nousussa, johon hallitus pyysi johtoryhmää kiinnittämään erityistähuomiota.

Toimintasuunnitelman toteutumisen osalta toimitusjohtaja kertoi edetyn suunnitelman mukaan. Asiakaskokemustaparantavien teemojen pohjalta laadittujen toimenpiteiden aikataulut ovat hieman venyneet. Toimenpiteiden toteutumiseen tulee kiinnittää huomioita, että ne toteutuvat ajallaan.

Hallitus kiittää kaikkia vanttilaisia hyvästä työstä haastavana alkuvuotena ja toivottaa kaikille hyvää kesää!