Tiivistelmä Vantin hallituksen kokouksesta 26.5.2021

Uuden Hyvää hallinto- ja johtamistapaa käsittelevän ohjeistuksen mukaisesti myös Vantin hallitus julkistaa kokouksissa käsittelemiään asioita. Hallituksen kokouksessa esillä olleista asioista ja näistä asioista laadittu yhteenveto jaetaan Vantin henkilöstölle intraan sekä Vantin verkkosivuille.

Vantin hallituksen kokouksessa 26.5.2021 hallitukselle esiteltiin Vantin johtoryhmän ehdotus yhtiön tavoitteiksi ja investointi- ja rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2022-2025. Hallitus hyväksyi ehdotuksen, toimitettavaksi omistajaohjaukseen 7.6 mennessä.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Vantin asiakkuuden johtamisen mallia, jolla luodaan uudenlainen ja systemaattinen sekä tavoitteellinen toimintatapa asiakasyhteistyön kehittämiseen ja parantamiseen. Asiakaskokemuksen parantaminen on yksi kolmesta Vantin Ihmisen kokoinen – strategian painopisteistä ja uudella toimintamallilla nähdään olevan positiivinen vaikutus asiakassuhteeseen.

Hallitukselle esiteltiin myös jatkuvan perehtymisen ja oppimisen mallia. Vantin strategian Ihmiset ensin – painopisteen ytimessä on valmentavan johtamisen ja jatkuvan perehtymisen sekä osaamisen kehittäminen. Vantin tavoitteena on, että tulevaisuudessa esimiestyön keskeinen tavoite on varmistaa henkilöstön riittävä osaaminen, tukea oppimista ja innostaa uusien ratkaisujen löytymisessä. Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle mallin, jonka avulla johtamisen muutos on suunniteltu toteutettavan strategiakauden aikana.