Tiivistelmä Vantin hallituksen kokouksesta 28.4.2021

Uuden Hyvää hallinto- ja johtamistapaa käsittelevän ohjeistuksen mukaisesti myös Vantin hallitus julkistaa kokouksissa käsittelemiään asioita. Hallituksen kokouksessa esillä olleista asioista ja näistä asioista laadittu yhteenveto jaetaan Vantin henkilöstölle intraan sekä Vantin verkkosivuille.

Vantin hallituksen vuoden kolmas kokous pidettiin 28.4.2021. Hallitus haluaa tiedotteessaan nostaa esiin seuraavat kokouksessa käsitellyt asiat.

Vantin taloudellinen tilanne on koronasta johtuen edelleen haastava ja vaatii yhtiön johdolta tarkkaa kustannusten hallintaa. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta, yhtiön tulos on pystytty pitämään vakaana ja viime vuoden kaltaisilta lomautuksilta näytetään välttyvän. Tällä hetkellä yhtiön koko vuoden tulosennuste näyttää toteutuvan lähes budjetoidulla tasolla.

Viime vuoden lopulla laaditun Ihmisen kokoinen-strategian painopisteiden pohjalta yhtiössä on laadittu suunnitelma toimenpiteineen vuodelle 2021. Yhtiön johto raportoi hallitukselle neljännesvuosittain suunniteltujen toimenpiteiden edistymisestä. Toimitusjohtaja kertoi tehtyjen toimenpiteiden etenevän pääasiassa suunnitellusti.

Alkuvuodesta tehdystä asiakastutkimuksesta Vantti sai asiakkailta arvokasta tietoa yhtiön tuottamien palvelujen kehitystarpeista, sekä heidän asiakaskokemuksestaan. Näiden palautteiden pohjalta Vantissa on tunnistettu joukko kehityskohteita, joilla asiakaskokemusta ja yhteistyötä asiakkaan kanssa tullaan parantamaan. Toimitusjohtaja kertoi hallitukselle toimenpiteistä ja aikataulusta, joiden mukaan asiassa tullaan etenemään.