Tiivistelmä Vantin hallituksen kokouksesta 3.3.2021

Uuden Hyvää hallinto- ja johtamistapaa käsittelevän ohjeistuksen mukaisesti myös Vantin hallitus julkistaa kokouksissa käsittelemiään asioita. Hallituksen kokouksessa esillä olleista asioista ja näistä asioista laadittu yhteenveto jaetaan Vantin henkilöstölle intraan sekä Vantin verkkosivuille.

Vantin hallitus kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa 3.3.2021. Kokouksessa mukana oli myös Vantin controller Juha Kivinen ja BDO:n tilintarkastaja Fredrik Vikström.

Controller Juha Kivinen kävi läpi vuoden 2020 taloudellisen tuloksen ja yhtiölle annettujen tavoitteiden toteutumisen. Omistajan Vantille antamien tavoitteiden todettiin toteutuneen pääosin.

Tilintarkastaja Fredrik Vikström kävi läpi tilintarkastukseen liittyvät keskeiset asiat. Varsinaista huomautettavaa tai puutteita tilintarkastuksessa ei tullut ilmi ja hallitus päätti, tehdyn esityksen mukaisesti, vahvistaa tilinpäätöksen.

Vantaan kaupunki on viime syksyn aikana päivittänyt yhtiöidensä konserniohjeen sekä laatinut ”Hyvä hallinto- ja johtamistapa Vantaan kaupungin tytäryhtiöissä”- ohjeen, joihin myös Vantin hallitus vahvisti tutustuneensa. Hallitus arvioi omistajan uusien ohjeiden vaikutusta yhtiön omaan työjärjestykseen ja päivitti sitä tarvittavilta osin.

Toimitusjohtaja esitteli asiakastutkimuksen tuloksia. Asiakkaan kokonaistyytyväisyys oli edellisen vuoden tasolla. Vanttilaiset saivat hyvää palautetta ystävällisestä palveluasenteesta sekä asiakkaan toimintaympäristön tuntemuksesta. Tutkimuksessa keskeiseksi kehityskohteeksi nousi palveluiden laatu. Vantin strategian keskeinen tavoite onkin parantaa asiakaskokemusta, joten hallitus korosti toimenpiteiden merkitystä, joilla asiakastyytyväisyyttä parannetaan.