Vantin hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 5.2.2021

Uuden Hyvää hallinto- ja johtamistapaa käsittelevän ohjeistuksen mukaisesti myös Vantin hallitus julkistaa kokouksissa käsittelemiään asioita. Hallituksen kokouksessa esillä olleista asioista ja näistä asioista laadittu yhteenveto jaetaan Vantin henkilöstölle intraan sekä Vantin verkkosivuille.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallitukselle esiteltiin vuoden 2020 henkilöstökyselyn tulokset. Vantin hallitus oli tyytyväinen henkilöstötyytyväisyyden arvioinnissa tapahtuneesta hyvästä kehityksestä. Kyselyssä kokonaistyytyväisyyttä kuvaavan väittämän: ”Viihdyn Vantissa ja työssäni hyvin?”, henkilöstö arvioi tasolle 3,98 (asteikolla 1–5).  Tulevaisuudessa henkilöstötyytyväisyyden positiivisen kehityksen uskotaan heijastuvan myös yrityksen asiakastyytyväisyyden parantumiseen, jota hallitus, Ihmisen kokoinen – strategian mukaisesti, pitää yhtenä Vantin tärkeimmistä strategisista tavoitteista.

Toimitusjohtajan katsauksen mukaan Vantti on taloudellisesti selvinnyt erittäin hyvin haasteellisesta vuodesta 2020 ja yhtiö pääsee lähelle budjetoitua tulostavoitettaan.
​​​​​​​

Hallitukselle esiteltiin myös Aluehallintoviraston (AVI) aloitteesta tehty, psykososiaalista kuormitusta selvittänyt työsuojelutarkastus. Työsuojelutarkastuksella AVI halusi selvittää majoitus- ja ravintola-alan esimiehiin kohdistuvaa työn psykososiaalista kuormittavuutta. Vantti on tunnistanut tarkastuksessa esiin nousseet kuormitustekijät ja suunnitellut toimenpiteet näiden korjaamiseksi.
AVI toteaa tarkastusraportin toimintaohjeessaan, että Vantin on arvioitava sovittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja niiden toteutumista jatkossa. Hallitus pitää asiaa tärkeänä ja tulee myös osaltaan seuraamaan toimenpiteiden toteutumista tulevissa kokouksissaan.